Email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Polityka Prywatności

Celem niniejszej Polityki jest przekazanie informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych Kontrahentów firmy działającej pod nazwą Bartłomiej Zdeb dB systemy dźwiękowe (zwaną dalej dB) będących osobami fizycznymi, osób działających w imieniu Kontrahentów niebędących osobami fizycznymi, osób kontaktowych, których dane zostaną przekazane dB przez Kontrahentów w związku z zamiarem nawiązania współpracy lub wykonaniem umów łączących dB z Kontrahentami, jak również osób kierujących do dB korespondencję.

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:


I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest firma Bartłomiej Zdeb dB systemy dźwiękowe z siedzibą w Krakowie (30-079) przy ul. Królewska 92/127, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG pod numerem NIP: 7931304007 i REGON: 120137743 (dalej: „Administrator”).


Dane kontaktowe Administratora:

Bartłomiej Zdeb dB systemy dźwiękowe

ul. Królewska 92/127,

30-079 Kraków,

tel: +48602674393,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


II. Cele i podstawy przetwarzania

Administrator pozyskiwać będzie dane osobowe bezpośrednio od Państwa w związku z realizacją umów zawartych z Administratorem, w tym w szczególności umów i zleceń, jak również umów i zleceń o świadczenie usług outsourcingowych związanych z obsługą przedsiębiorstwa Administratora lub na żądanie osób, których dane dotyczą, w związku z podjęciem działań przed zawarciem tych umów, w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa oraz w związku ze skierowaniem do Administratora korespondencji.


Przetwarzając dane osobowe w celach opisanych w niniejszej Polityce, Administrator może powołać się na jedną lub więcej spośród niżej wymienionych podstaw prawnych, zależnie od okoliczności:

 1. podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie danych dla celów wykonania umowy, której stroną jest Pan/Pani bądź dla podjęcia odpowiednich działań na żądanie Pana/Pani, przed zawarciem umowy,

 2. podstawa prawna art. 6 ust 1 lit. f) RODO – przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do współpracy lub realizacji umowy z Administratorem, celem realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora dotyczącego ułatwienia współpracy bądź realizacji umowy,

 3. podstawa prawna art. 6 ust 1 lit. f) RODO – przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do ustalenia
  i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą z Panem / Panią umową, celem realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora,

 4. podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Administratora obowiązku przechowywania dokumentacji dot. zawartych umów, celem realizacji ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego wynikającego z odpowiednich przepisów
  (w szczególności ustawy o rachunkowości),

 5. podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) lub lit. c) RODO – przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na skierowane do Administratora zapytania i wnioski związane z prowadzoną przez Administratora działalnością oraz prowadzenia dalszej korespondencji w tym zakresie,

 6. podstawa prawna art. 6 ust 1 lit f) RODO – przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do prowadzenia komunikacji marketingowej oraz oferowania usług Administratora- w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora w zakresie marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez Administratora,

 7. podstawa prawna art. 6 ust 1 lit. f) RODO –- w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu Strony www Administratora.

 8. podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – przetwarzanie danych może następować również w oparciu o udzieloną przez Panią / Pana zgodę we wszystkich tych przypadkach, gdzie dla przetwarzania danych osobowych wymagana jest tego rodzaju zgoda.


III. Prawo do sprzeciwu

 1. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane we wskazanych wyżej celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami bądź Administrator będzie zobowiązany do przechowywania danych w wykonaniu ciążących na nim ustawowych obowiązków.

 2. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa, Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.


IV. Okres przechowywania danych

 1. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w czasie niezbędnym do wykonania umowy zawartej z Panią/Panem oraz będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres wymagany przepisami prawa dotyczącymi obowiązkowej archiwizacji oraz czas niezbędny dla rozstrzygnięcia ewentualnych, wzajemnych roszczeń (do czasu przedawnienia roszczenia lub zakończenia sporu).

 2. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia z Panią/Panem umowy w ciągu okresu, na jaki została złożona oferta lub w trybie negocjacji, rokowań itp., Pani/Pana dane osobowe pozyskane w ramach rokowań, negocjacji, rozmów poprzedzających zawarcie umowy, zostaną niezwłocznie usunięte, z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego.

 3. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego usług Administratora, Administrator może przetwarzać do czasu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub Administrator ustali, że dane się zdezaktualizowały.

 4. Dane przetwarzane w związku z prowadzoną korespondencją będą przetwarzane przez okres przydatności dla wzajemnych kontaktów bądź przez czas niezbędny do obrony przed roszczeniami, jeśli korespondencja dotyczy roszczeń zgłoszonych wobec Administratora


V. Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie:

 1. pracownikom i współpracownikom Administratora posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych,

 2. dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Administratora w zakresie niezbędnym do ich realizacji, ale wyłącznie w ramach upoważnień lub powierzeń (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych);

 3. innym podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi powierzone na podstawie odrębnych umów (np. księgowe, finansowe, audytowe, prawne, doradcze) w zakresie koniecznym do należytego wykonania tych usług i w ramach upoważnień lub powierzeń.

 4. podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.


VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do swoich danych;

 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

 5. prawo do przenoszenia danych;

 6. prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie w odniesieniu do tych danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem, przetwarzania, które miało miejsce do czasu cofnięcia zgody.

 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.


VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy z Administratorem.

Podanie danych osobowych w związku z prowadzoną korespondencją jest dobrowolne, jednak brak podania danych koniecznych do udzielenia odpowiedzi, wykluczy możliwość jej udzielenia.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne.


VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani /Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania bez wcześniej wyrażonej na to zgody.


IX. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein);


X. Minimalizacja zakresu danych osobowych:

Administrator podejmuje wszelkie adekwatne środki, aby upewnić się, że zakres danych osobowych, które przetwarza jest ograniczony jedynie do danych osobowych niezbędnych dla realizacji celów wskazanych w niniejszej Polityce.


Niniejsza Polityka może być zmieniana i aktualizowana, aby uwzględniać zmiany w praktykach związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub zmiany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.